Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw

Informacja dotycząca DM DDPP

Informacja dla Klienta Domu Maklerski Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities Spółka Akcyjna (dalej zwany DM DDPP)


 1. Nazwa firmy
  Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA (dalej DM DDPP)
 2. Dane teleadresowe
  Pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 313
  00-057 Warszawa
  tel.: +48 22 333 72 63, +48 22 333 72 65
  fax: + 48 22 333 72 69
  e-mail: biuro@ddpp.com.pl
  adres strony internetowej: www.ddpp.com.pl
 3. Języki, w których można komunikować się z DM DDPP i w których sporządzane są dokumenty oraz przekazywane informacje
  DM DDPP świadczy usługi w języku polskim
 4. Sposoby komunikowania się Klienta z DM DDPP
  • osobiście w siedzibie DM DDPP
  • telefonicznie pod numerem +48 22 333 72 65 i +48 22 333 72 63
  • wysyłając fax pod numer +48 22 333 72 69
  • za pośrednictwem strony internetowej: www.ddpp.com.pl
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@ddpp.com.pl
 5. Oświadczenie potwierdzające, że DM DDPP posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na działalność maklerską DM DDPP
  Niniejszym oświadczamy, że Dom Maklerski Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DFL/4020/175/21/I/79/01/08/TS z dnia 20 maja 2008 roku

  Nazwa organu Nadzoru
  Komisja Nadzoru Finansowego
  ul. Piękna 20
  00-549 Warszawa
  tel. +48 22 262-50-00
  fax. +48 22 262-51-11
  e-mail: knf@knf.gov.pl
 6. Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej, na podstawie zawieranej umowy
  DM DDPP świadczy usługi maklerskie w następujących zakresach:
  • oferowania maklerskich instrumentów finansowych
  • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
  • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
  Szczegółowe zasady świadczenia ww. usług określa:
  • Regulamin świadczenia usług w zakresie oferowania maklerskich instrumentów finansowych oraz doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw w DM DDPP Securities SA.
 7. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez DM DDPP usługami maklerskimi
  Wszelkie skargi związane z wykonywaniem usług maklerskich przez DM DDPP powinny być składane w formie pisemnej.
  Szczegółowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów zostały opisane w „Procedurze zarządzania i rozpatrywania skarg Klientów w Domu Maklerskim Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA” zamieszczonej na stronie internetowej.
 8. Podstawowe zasady postępowania w celu unikania konfliktów interesów
  W DM DDPP obowiązują zasady pozwalające na unikanie powstawania konfliktów interesów, jak również na sprawne nimi zarządzanie, w przypadku ich powstania, w sposób zapewniający ochronę interesów Klientów DM DDPP.
  Polityka zarządzania konfliktami interesów została opisana w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA” i zamieszczona na stronie internetowej.
 9. Raporty ze świadczenia usług maklerskich
  Zasady, tryb oraz terminy przekazywania raportów ze świadczenia usług określane są w umowach o świadczenie usługi maklerskiej zawieranych między Klientem a DM DDPP lub regulaminach dotyczących tych usług.
 10. Koszty i opłaty związane z usługami
  • Wszelkie opłaty i prowizje ponoszone przez Klienta na rzecz DM DDPP określane są w umowach o świadczenie usługi maklerskiej lub regulaminach dotyczących tych usług.
  • Umowy o świadczenie usług zawierane z Klientami lub Regulaminy dotyczące tych usług zawierają ponadto informacje o możliwości wystąpienia innych niż cena usługi kosztów, w tym podatków związanych z transakcjami zawartymi w związku z danym instrumentem finansowym lub usługą, którymi może być obciążony Klient, a które nie są płatne DM DDPP, ani za jego pośrednictwem.

Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego


Pozostałe informacje dotyczące DM DDPP