Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw

Polityka inforamacyjna DM DDPP

Polityka ujawniania informacji Domu Maklerskiego Doradztwo Dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA (dalej: Polityka)


 1. Dom Maklerski Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities SA (dalej: DM DDPP) ujawnia informacje zgodnie z art. 431 – 451 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (dalej: CRR).
 2. DM DDPP przy określaniu zakresu ujawnianych informacji bierze pod uwagę następujące czynniki:
  • nie przeprowadzanie sekurytyzacji aktywów,
  • nie stosowanie metod zaawansowanych do wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego,
  • nie stosowanie metody zaawansowanego pomiaru do wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.
 3. Przygotowane do publikacji informacje dotyczące adekwatności kapitałowej weryfikowane są przez:
  • Biegłego Rewidenta – pod kątem zgodności danych z księgami rachunkowymi oraz przedstawionym do badania sprawozdaniem finansowym,
  • Zarząd – pod kątem ujawniania danych mogących mieć niekorzystny wpływ na pozycję domu maklerskiego na rynku lub stanowiących informacje poufne.
 4. DM DDPP ujawnia informacje przewidziane w art. 435 – 451 CRR.
 5. DM DDPP może pominąć jedno lub więcej niż jedno ujawnienie spośród tych wymienionych w tytule II CRR, jeżeli informacji podlegających takim ujawnieniom nie uznaje się za istotne, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 435 ust 2 lit. c), art. 437 i art. 450 CRR. Ujawniane informacje uznaje się za istotne, jeśli ich pominięcie lub nieprawidłowość może zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych.
 6. DM DDPP może również pominąć jedną lub więcej niż jedna informację objętą ujawnieniami wymienionymi w tytułach II i III CRR, jeżeli informacje te zawierają elementy, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne, z wyjątkiem określonych w art. 437 i 450 CRR.
 7. Informacje uznaje się za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej osłabiłoby pozycję konkurencyjną DM DDPP. Mogą to być informacje dotyczące produktów lub systemów, których ujawnienie konkurencji obniżyłoby opłacalność inwestycji DM DDPP w te produkty lub systemy.
 8. Informacje uznaje się za poufne, jeśli DM DDPP zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności.
 9. Decyzja o nieujawnianiu informacji jest uzasadniana a powód nieujawnienia musi być podany w sprawozdaniu. Może też być wskazane inne miejsce ich ujawnienia.
 10. DM DDPP upowszechnia informacje, o których mowa w Polityce na stronie internetowej www.ddpp.com.pl. Informacje upowszechniane są w języku polskim.
 11. Polityka stanowi politykę informacyjną, o której mowa w § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 r. (dalej: ZŁK).
 12. Termin corocznej publikacji ujawnianych informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych.
 13. Zarząd DM DDPP może upowszechniać informacje w zakresie funduszy własnych oraz dotyczące wymogów kapitałowych częściej niż raz do roku, jeżeli oceni, że są one istotne ze względu na: skalę prowadzonej działalności, zakres działalności, obecność w różnych krajach, zaangażowanie w różne sektory finansowe, a także udział w międzynarodowych rynkach finansowych oraz w systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.
 14. Zarząd DM DDPP co najmniej raz w roku, przed terminem corocznej publikacji ujawnianych informacji, dokonuje oceny, czy dzięki ujawnianym informacjom uczestnicy rynku otrzymują kompleksowy obraz profilu ryzyka instytucji. Poza okresową oceną, o której mowa powyżej Zarząd dokonuje oceny incydentalnej dokonywanej w przypadku znaczących zmian w działalności DM DDPP lub zdarzeń gospodarczych o znacznej wartości.
 15. Poza za informacjami, o których mowa powyżej DM DDPP ujawnia w sposób, o którym mowa w punkcie 10 niniejszej Polityki inne informacje wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez ZŁK.
 16. Uchyla się Politykę informacyjną DM DDPP z dnia 11 października 2011 roku.
 17. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalania przez Zarząd DM DDPP, tj. 31 sierpnia 2016 roku.